مقدمه

شرکت مهندسین مشاور اروین معماری پارس در سال 1383 بنیانگذاری گردید و فعالیت های خود را در زمینه برنامه اندیشی، برنامه ریزی، طراحی و نظارت بر اجرای پروژه های دولتی و عمومی آغاز نمود. در فضای دوران جدید اجتماعی و اقتصادی کشور، مهندسان مشاور جدید نیز می بایستی با مشخصات و ابعاد و ویژگی های نوینی شکل می گرفتند و رشد می کردند.

شاید مهمترین و بارزترین این ویژگی ها با برخورداری از فرصتی بود که می توانست برای مطالعه و بازنگری دوباره معیارها، ضوابط و استانداردهای بین المللی طراحی و اجرایی در زمینه ساخت و ساز مطرح باشد و با استفاده از این فرصت بود که مهندسان مشاور جدید این امکان را یافتند تا شرایط و امکانات واقعی کشور را بیشتر از پیش مورد نظر و مطالعه قرار دهند و در این جریان ، در بسیاری موارد نتایج ارزنده ای نیز بدست آمد، از جمله در زمینه برنامه ریزی و طراحی باعث شد تا سرانه ها به رقمی در حدود دو سوم قبل کاهش یابد که این اتفاق و رویدادهای واقع گرایانه دیگر را در جهت مقرون بصرفه کردن خدمات ، می توان پدیده های مهمی در امر مهندسی مشاور با رویکرد نظر به خویش، به حساب آورد.

معرفی مهندسین مشاور اروین معماری پارس

مهندسین مشاور اروین معماری پارس به عنوان جزئی از یک مجموعه بزرگ سازنده، شامل برنامه ریزان و سیاست گزاران، کارفرمایان و مجریان، مشاوران و پژوهشگران، سازندگان و بهره برداران، جایگاه و موقعیتی را که مورد نظر بوده، تا حدود قابل قبولی فراهم آورده و اکنون با بهره جویی از مجموعه دانش ها و تجربیات بدست آمده، و با تکیه بر یک نظام ارزشی فراگیر و همه جانبه، خواستار این است که توانائی ها و امکانات خود را حفظ، ارتقاء و تعمیم دهد؛ در نظام تعیین صلاحیت مهندسان مشاور از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، مهندسین مشاور اروین معماری پارس در تخصص برنامه ریزی و طراحی بناهای آموزشی، ورزشی و بهداشتی–درمانی موفق به دریافت پایهی دو نائل گردید که مدارج یاد شده شاید بتوان نشان دهنده کوشش های مبتنی بر آرمان و اراده یک تشکیلات فنی و تخصصی این سرزمین باشند.

هدف

از آنجائیکه شرکتهای مهندس مشاور ، بیشترین بهره را از نیروهای متخصص و با سابقه و جوان دریافت می نمایند و به این ترتیب  می تواند باعث ارتقاء خود و نیروهای انسانییاد شده گردند ، استراتژی مهندسین مشاور اروین معماری پارس در ابتدا بر جذب ، بکارگیری و آموزش جوانان تحصیل کرده و با استعداد در تخصصهای مورد نیاز استوار شده  و همزمان با این مورد ، انتخاب و پرورش مدیران آینده که علاوه بر دانش نظری و تجربی ، علوم و مهارتهای مدیریت و اداره شرکت را نیز داشته باشند در ردیف مهمترین اهداف پیش رو قرار گرفته است  . مهندسین مشاور اروین معماری پارس ، این مهم را از طریق برقراری آموزشهای نوین مدیریت و برنامه های سنجش آمادگی گروههای منتخب انجام خواهد داد .

اهمیت و ضرورت برنامه ریزی استراتژیک

با آغاز دوره فرا صنعتی محیط سازمانی پویا و پر تغییر شده و پیچیدگی به عنوان مساله غالب در سازمان ها مطرح گردید . تغییرات آن چنان شدت یافت که اعتبار توابع پیش بینی کننده از بین رفت و چالش های جدید و غیر منتظره شکل گرفت . بازاها به شدت رقابتی شد و یادگیری زودتر و سریع تر از رقبا بعنوان مزیت رقابتی مطرح ، ودر نتیجه تمرکز سازمان به آگاهی ، دانش و اطلاعات معطوف گردید .

امروزه مهمترین دغدغه اکثر سازمان ها ، تدوین و پیاده سازی استراتژی هایی است که موفقیت و بقای آنها را در شرایط متحول و پیچیده محیطی تضمین نماید .برنامه ریزی استراتژیک ابزاری در اختیار سازمانها می گذارد تا بتوانند تدوین و اجرای استراتژی را در وجوه مختلف سازمان دنبال کنند و بر عملکرد استراتژیک خود مدیریت داشته باشند.

معرفی روش کار

برای تدوین استراتژی مهندسین مشاور اروین معماری پارس ، از چهارچوبی با عنوان چهارچوب جامع تدوین استراتژی (مدل  SOWT   ) استفاده می شود . این مدل یا چهارچوب ابزارها و روش هایی ارائه می کند که برای انواع سازمان ها در اندازه های گوناگون مناسب است و به استراتژیست ها کمک می کند استراتژی ها را شناسایی ، ارزیابی و گزینش کنند . این چهار چوب دارای چهار مرحله اصلی است که عبارتند از :

1-      مرحله شروع : در این مرحله بیانیه ماموریت سازمان تهیه می شود .

2-      مرحله ورودی : در این مرحله اطلاعات و عوامل اصلی مورد نیاز از داخل و خارج سازمان برای تدوین استراتژی، شناسایی و مشخص می شود . این مرحله شامل ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و ماتریس عوامل خارجی است.

3-      مرحله تطبیق و مقایسه : در این مرحله عوامل اصلی داخلی (قوت ها و ضعف ها ) و عوامل اصلی خارجی (فرصتها و تهدیدها ) با استفاده از ابزارهایی همچون ماتریس (SWOT ) و ماتریس داخلی و خارجی (IE ) ، تطبیق داده می شوند تا استراتژی هایی شناسایی شوند که در راستای ماموریت سازمان بوده و متناسب با عوامل داخلی و خارجی باشند .

4-      مرحله تصمیم گیری : در این مرحله با استفاده از ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM  ) گزینه های مختلف استراتژی های شناسایی شده در مرحله تطبیق ، مورد ارزیابی و قضاوت قرار گرفته و جذابیت نسبی آنها تعیین می شود .

  نمودار چهارچوب جامع توین استراتژی

 

1

تطبیق و مقایسه

مرحله تطبیق و مقایسه

الف ) ماتریس سوات (SWOT )

ماتریس سوات یکی از ابزارهای مهمی است که مدیران بدان وسیله اطلاعات مربوط به عوامل داخلی و خارجی را مقایسه می کنند و می توانند با استفاده از آن انواع استراتژی های ممکن را ارائه کنند . این ماتریس متشکل از یک جدول مختصات دو بعدی است که هر یک از چهار نواحی آن نشانگر یک دسته استراتژی می باشد . این استراتژی ها عبارتند از :

1-     استراتژی تهاجمی (SO) :

راهبردهای حداکثر استفاده از فرصتهای محیطی با بکار گیری نقاط قوت سازمان .

2-     استراتژی های محافظه کارانه (WO ) :

راهبردهای استفاده از مزیت های بالقوه ای که در فرصت های محیطی نهفته است ، برای جبران نقاط ضعف موجود سازمان .

3-     استراتژی رقابتی (ST ) :

راهبردهای استفاده از نقاط قوت سازمان برای جلوگیری از مواجهه با تهدیدات .

4-     استراتژی های تدافعی (WT) :

راهبردهایی برای به حداقل رساندن زیان های ناشی از تهدیدها و نقاط ضعف با توجه به موارد ذکر شده و نظرات مدیران شرکت ، استراتژی هایی را برای هر یک از نواحی چهارگانه اتریس سوات انتخاب نمودیم .

ماتریس سوات (SWOT   ) مهندسین مشاور اروین معماری پارس

3

 

ب ) ماتریس داخلی و خارجی (IE)

با عنایت به چهار دسته استراتژی قرار گرفته در ماتریس سوات و با توجه به منطقه قرار گرفتن شرکت ئر ماتریس داخلی و خارجی ، آن دسته از استراتژی هایی را جهت ارزیابی و انتخاب در ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی برمی گزینیم که مربوط به منطقه تعیین شده در ماتریس چهار خانه ای داخلی و خارجی می باشند .

نمودار ماتریس داخلی و خارجی مهندسین مشاور اروین معماری پارس

 

4

 

باتوجه به ماتریس داخلی و خارجی ، برای مهندسین مشاور اروین معماری پارس استراتژی های تدافعی انتخاب می شوند که عبارتند از :

1-      استراتژی ایجاد ائتلاف استراتژیک با شرکت های رقیب جهت دستیابی به مزایای رقابتی .

2-      استراتژی واگذاری طراحی های تخصصی به  پیمانکاران مربوطه .

3-      عدم تغییر و ادامه رویه قبلی .

 

 

ماموریت شرکت

تعیین بیانیه 

ماموریت یک شرکت نشان دهنده علت و فلسفه وجودی آن شرکت می باشد . بیانیه ماموریت هویت و فلسفه وجودی شرکت در قالب کلمات بیان می کند و به عنوان دستور العملی برای تدوین استراتژی قرار می گیرد ، بیانیه ماموریت دلیل وجود داشتن و عمومی ترین اهداف سازمان را تشریح می کند .

بیانیه ماموریت از راس هرم سازمان نشات گرفته و به تمام سطوح سازمان نفوذ می کند و باید روشن و شفاف باشد و در تمام سطوح سازمان مورد قبول قرار گیرد .

بیانیه ماموریتمهندسین مشاور اروین معماری پارس

طبیعتاً ایجاد شرایطی که در آن کارکنان بتوانند با بهره برداری از امکانات مناسب ، انگیزه های کافی را برای ماندن و ادامه کار داشته باشند حائز اهمیت بسیار است چراکه جابجا شدن و تغییر شغل کارکنان متخصص ، آسیبهای جدی و غیر قابل جبرانی را به بدنه شرکتهای در حال توسعه و ارتقاء وارد می نماید .

ارزش بدون تردید زمان ،  بعنوان  یکی از منابع مهم در اختیار مهندسین مشاور در کنار تخصص ، و لزوم کاهش مدت انجام خدمات ایجاب می کند که پشتوانه قابل اتکایی از دانش و اطلاعات در دسترس متخصصین باشد ، تا بتوانند بیشینه زمان در اختیار خود را صرف فعالیتهای ارزش زا نموده و  از تلاشهای تکراری و کم ارزش بپرهیزند . به همین منظور یکی از بخشهای مهم استراتژی این مهندسین مشاور ، ساماندهی اطلاعات و ساخت پایگاه دانش می باشد که در اهداف کوتاه مدت ، فازهای اجرایی این برنامه گنجانده شده است . همچنین مهندسی مجدد فرایندهای کاری و انتقال راهکارهای بهبود به روشهای کنترل کیفیت در برنامه های کوتاه مدت پیش بینی شده است .

حضور موثر در مجامع حرفه ای و شرکت در رسته  تحقیقات و مطالعات مربوطه ، ارائه راهکارهای ارتقاء بهره وری جمعی و اطلاع  از فرصتها و تهدیدات  جامعه مهندسان مشاور ، همواره در برنامه های سالانه این مهندسین مشاور می باشد . بهمین منظور عضویت در مجامع حرفه ای و پایگاههای اطلاعاتی مجازی  و تهیه اطلاعات نرم افزاری برای معرفی خود و به روز نگهداری این اطلاعات در برنامه های اجرایی این مهندسین مشاور جایگاه ویژه ای خواهد داشت.

مهندسین مشاور اروین معماری پارس، برای دهه دوم فعالیت خود ، توسعه نقش آفرینی در پروژه های ملی و حفظ و افزایش توان و صلاحیت حرفه ای خود  در حوزه های وابسته به طراحی معماری و نظارت بر اجرا را هدف قرار داده است . در این رابطه در نظر دارد نسبت به افزایش و دریافت گرایشهای  طراحی داخلی ، طراحی تجهیزات پروژه ها و طراحی زیرساختهای فناوری اطلاعات نیز اقدام نماید ، ضمن اینکه این حوزه ها هم اکنون نیز در شرکت فعال می باشند.

همچنین با توجه به تحول کسب و کار در آینده و نیاز به حضور در بازار کاری  وسیعتر از کشور ایران، این مهندسین مشاور برنامه ریزی و تلاش برای کسب نظامها و استانداردهای روز دنیا در زمینه مدیریت پروژه (شامل همه حوزه های دانش ) را انجام داده و بر اساس آن عمل می نماید .

این مهندسین مشاور متعهد است که کلیه اهداف بلند مدت و استراتژی رسیدن به آن را به نوعی تنظیم نماید که ضمن تلاش برای تعالی کسب و کار  ، کلیه ارزشهاییک مهندس مشاور ، اعم از اخلاق و رفتار حرفه ای و پایبندی به منافع ملی و محیط زیست را نیز حفظ نماید .

مرحله ورودی

الف ) ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE )

این ماتریس ابزاری است که به استراتژیست ها اجازه می دهد تا عوامل محیطی ، اقتصادی ، اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و..... وضعیت بازار را در مقطع زمانی مورد نظر ارزیابی کرده و برای سازمان های دولتی و خصوصی و عمومی کاربرد دارد . پارادایم حاکم بر طراحی این ماتریس عمدتآ تجویزی بوده و در رویکرد های مختلف تجویزی به عنوان ابزاری برای جمع آوری اطلاعات محیط عمومی و محیط صنعت به کار برده می شود . در ماتریس زیر عوامل تاثیر گذار بر شرکت مهندسین مشاور اروین معماری پارس ابتدا شناسایی و سپس در قالب فرصت ها و تهدیدها به لحاظ اهمیت مورد ارزیابی و سنجش قرار می گیرد .

2

تصمیم گیری

مرحله تصمیم گیری

ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی ( QSPM  )

یکی از تکنیک ها و ابزار های بسیار شایع در ارزیابی گزینه های استراتژیک و مشخص نمودن جذابیت نسبی استراتژی ها که در مرحله تصمیم گیری مورد استفاده قرار می گیرد، ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی می باشد . این ماتریس مشخص می نماید که کدام یک از گزینه های استراتژیک انتخاب شده مناسبتر می باشد و در واقع  استراتژی ها را الویت بندی می کند .

برای تهیه ماتریس استراتژیک کمی از تجزیه و تحلیل مراحل قبل چهار چوب جامع تدوین استراتژی استفاده می شود . در زیر ماتریس استراتژیک کمی شرکت مهندسین مشاور اروین معماری پارس آورده شده است که در آن سه استراتژی تدافعی انتخاب شده مورد بررسی قرارگرفته است .

ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی ( OSPM ) شرکت مهندسین مشاور اروین معماری پارس (عوامل خارجی )

5

ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی ( OSPM ) شرکت مهندسین مشاور اروین معماری پارس (عوامل داخلی )

6

 

نتیجه گیری

با جمع بندی ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (عوامل خارجی – عوامل داخلی ) نگاره زیر حاصل می شود :

جذابیت استراتژی ها نسبت به عوامل خارجی و داخلی
 
7
 
بر اساس ارزیابی میانگین نمرات استراتژی های تدافعی در ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی ، استراتژی ایجاد ائتلاف استراتژیک با شرکت های رقیب جهت دستیابی به مزایای رقابتی به عنوان بهترین استراتژی انتخاب شد .

درباره اروین معماری پارس

شرکت مهندسین مشاور اروین معماری پارس در سال 1383 بنیانگذاری گردید و فعالیت های خود را در زمینه برنامه اندیشی، برنامه ریزی، طراحی و نظارت بر اجرای پروژه های دولتی و عمومی آغاز نمود.

راه های تماس با ما

  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  +98(021)88600128-129
  +98(021)88219304
  تهران - شیراز جنوبی - بلوار علیخانی - (ونک پارک) پلاک 58 - طبقه 5 واحد 9  نقشه گوگل

  مهندسین اروین معماری پارس 

آخرین اخبار

23
ارديبهشت1399

ویلای کوهسار

ویلای کوهسار دفتر معماری دیگر

17
ارديبهشت1399

مدرسه ابتدایی در هندوستان

این مدرسه در شهر Bhilware Rajasthan واقع شده است. مساحت این پروژه در حدود 2612...

20
مهر1398

به بهانه حراج خانه خورشیدی...

آخرین طراحی مسکونی فرانک لوید رایت، خانه خورشیدی دایره ای، در 16 اکتبر از طریق...

03
ارديبهشت1398

درنگي بر چگونگي شكل‌گيري يك...

درنگي بر چگونگي شكل‌گيري يك كارگاه مشاركتي معماري براي كودكان

03
ارديبهشت1398

مصالح نوینی که قوانین ساخت...

مصالح نوینی که قوانین ساخت و ساز را عوض خواهند کرد (هر ساله مصالح، متریال و...

21
خرداد1398

مقاوم سازی سازه

امروزه با توجه به هزینه های بالای ساخت، مقاومسازی سازه های موجود از اهمیت بالایی برخوردار...

09
ارديبهشت1398

رضا رزمجو

استاد رضا رزمجو در سال 1320 در تبریز دیده به جهان گشود. علاقه به هنر...

11
خرداد1396

زاها حديد در جديدترين دودل...

امروز ٣١ ام ماه مي در بسياري از كشور هاي جهان به مناسبت سيزدهمين سالگرد دريافت...

10
خرداد1396

مقاله ارایه شده توسط همکاران...

مقاله ارایه شده توسط همکاران مهندسین مشاوراروین معماری پارس، سرکار خانم مهندس بهاره چاوشی و سرکار...

02
مهر1397

استادیوم ومبلی لندن

استادیوم ومبلی لندن استادیوم جدید توسط شرکت Foster and Partners و Populous طراحی شده است و...

24
اسفند1395

نصب اولين كايت استاديوم شيراز

نصب اولين كايت ضلع شرقي استاديوم ميانرود شيراز

21
آذر1396

دریافت لوح تقدیر مهندسین مشاور...

مهندسین مشاور اروین معماری پارس مفتخر به دریافت لوح تقدیردر پروژه استادیوم 50000 نفری پارس...

08
خرداد1396

تبدیل اتوبان به باغ معلق...

چند شب پیش ، به عادت هميشه وبگردي ميكردم و طبق معمول اين شبهاي انتخاباتي بعد از...

10
مهر1396

مرکز آبی شهر دویی فرانسه

پروژه : مرکز آبی SOURCEANE موقعیت : کشور فرانسه مساحت : 11637 متر مربع سال اتمام پروژه : 2016 سرپرست...

19
اسفند1395

رو نمایی از وب سایت

رو نمایی از وب سایت شرکت مهندسین مشاور اروین معماری پارس در راستای همگامی با دولت الکترونیک...

22
شهریور1396

مرکز فعالیت (ورزشی) Times Property

مرکز فعالیت (ورزشی) Times Property معمار : Peng Zheng موقعیت : گوانگژو، چین مساحت : 550 متر مربع سال اتمام پروژه...

08
مرداد1396

عاقبت معمار و معماري

ارتباط با یک فضا براي همه جز معمار و مهندسان فضا از وقتی آغاز می‌شود که...

01
خرداد1396

اسکله شناور | The Floating...

تنها تا 16 روز ، بازدیدگنندگان دریاچه ایسئو توانستند روی دریاچه راه بروند. مهندسی قابل...

15
اسفند1395

ساخت ابرسازه شش کیلومتری

ساخت ابرسازه شش کیلومتری بر بستر زاینده‌رود در پایان نامه جنجالی دانشجوی لهستانی طرح پیشنهادی در پایان نامه...

15
اسفند1395

آغاز صندلی گذاری استادیوم شیراز

آغاز صندلی گذاری استادیوم 50 هزار نفری میانرود شیراز با سرعت گرفتن عملیات اجرایی استادیوم 50 هزار نفری...

«
»

آخرین پروژه های ما

  • shiraz
  • recent02
  • recent03